Konserwacja zabytków i dzieł sztuki

ICOS ma w dorobku blisko 70 realizacji, przede wszystkim w obiektach sakralnych, ale nie tylko. Od wielu lat kontynuujemy prace konserwatorskie przy zabytkowym Domu Długosza w Wiślicy. Współpracujemy także z instytucjami muzealnymi. Na zamówienie krakowskiej „Cricoteki” przeprowadziliśmy unikatowy w skali światowej projekt renowacji i zabezpieczenia elementów scenografii „Umarłej Klasy” i innych przedstawień Tadeusza Kantora.

Badania, programy konserwatorskie, nadzory

Nieodłącznym elementem naszej pracy są rzetelne badania obiektów zabytkowych obejmujące zarówno kwestie technologiczne (np. stratygrafia) jak i kwerendy dokumentów archiwalnych oraz współpracę z historykami sztuki, pozwalające na poznanie budowy technologicznej i historii obiektu oraz opracowanie właściwego programu prac konserwatorskich.

Podejmujemy się wykonania badań oraz opracowań programów i kosztorysów konserwatorskich również na zamówienie inwestorów i pracowni architektonicznych, a także nadzorów konserwatorskich przy pracach prowadzonych przez niezależnych od nas wykonawców. Opracowaliśmy ponad 100 programów konserwatorskich dla obiektów zabytkowych, którym towarzyszyło wykonanie niezbędnych badań.

Specjalizacje i realizacje

Konserwacja zabytków architektury
Konserwacja zabytków architektury

Zabezpieczamy, uzupełniamy i odtwarzamy zabytkowe elewacje, detale architektoniczne. Odkrywamy i zabezpieczamy warstwy malarskie. Mamy doświadczenie w konserwacji kamienia, drewna, cegły, betonu.
Więcej

Konserwacja rzeźby drewnianej
Konserwacja rzeźby drewnianej

Czyszczenie, impregnacja, usuwania wtórnych przemalowań, uzupełnianie ubytków. Rekonstruujemy warstwy malarskie, złocenia i srebrzenia. Obiekty wzmacniamy konstrukcyjnie oraz poddajemy zabiegom dezynfekcji i dezynsekcji.
Więcej

Konserwacja malarstwa
Konserwacja malarstwa

Podejmujemy się konserwacji malarstwa ściennego (freski, polichromie) oraz sztalugowego. Wykonujemy transfery warstw malarskich fresków.
Więcej