Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, spoczywa na nas obowiązek przekazania Państwu informacji dotyczących przetwarzania takich danych:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest:

ICOS Joanna Szczepanik-Łukasiewicz
32-060 Liszki
Cholerzyn 445
tel. +4812 257 93 63
e-mail: icos@icos.pl
NIP: 679-176-12-98
REGON: 357224898

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres wskazany powyżej.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisów internetowych dostarczanych przez Administratora
– zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie Administratora
– prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
– prowadzenia działań marketingowych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych mogą być:
– Państwa zgoda
– konieczność wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
– prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do korzystania z usług naszego serwisu internetowego lub przetworzenia Państwa zapytania.

4. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
– zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np. obsługa konferencji i szkoleń może być realizowana przez partnera, któremu Państwa dane zostaną powierzone w celu rejestracji uczestników, wystawienia i wydania certyfikatów, wystawienia faktur itp.)
– firmom kurierskim i pocztowym w celu wysłania do Państwa przesyłki
– operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania do Państwa SMS-a
– operatorom realizującym transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności dokonywanych przez Państwa
– bankom w przypadku, gdy zlecamy przelew środków do Państwa
– biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
– kancelariom prawnym,
– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
– innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.

5. ODBIORCY DANYCH POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do państw trzecich – to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej (np. USA), w związku z:
– działaniami podejmowanymi przez Państwa w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) w naszych serwisach internetowych
– wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących anonimowemu poznawaniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics i Gemius Traffic
– wykorzystaniem platform reklamowych, służących pozyskaniu środków na utrzymanie naszych serwisów internetowych (m.in.: Google AdSense).
Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdą Państwo w pkt. 10. COOKIES,… – poniżej.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:
– wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)
– okres przez jaki są świadczone Państwu usługi
– okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin wygaśnięcia Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem z oferowanych przez niego usług)
– czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych
– sprostowania danych
– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO)
– przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. EGZEKWOWANIE NALEŻNYCH PAŃSTWU PRAW

Szacunek dla należnych Państwu praw zawsze był, jest i będzie nadrzędną wartością w naszej działalności.
Dlatego wszelkie Państwa żądania w tej sferze przyjmujemy dowolną drogą:
– pocztą elektroniczną
– pocztą tradycyjną
– telefonicznie.
Dla niektórych usług, w szczególności tych, w których identyfikacja użytkownika jest niemożliwa, np. anonimowe przeglądanie stron naszego serwisu przez niezalogowanego lub niezarejestrowanego użytkownika, egzekwowanie należnych Państwu praw może zostać zrealizowane w drodze samodzielnego zarządzania mechanizmami blokowania tworzenia tzw. Cookies w Państwa przeglądarce internetowej.
Dodatkowe szczegóły dotyczące tej kwestii zawarte są w pkt. 10. COOKIES,… – poniżej.

9. PROFILOWANIE

W naszym serwisie internetowym nie stosujemy technik tzw. profilowania pozwalającego na dostosowywanie treści do informacji zebranych na temat użytkownika.

10. COOKIES, WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA STRON TRZECICH

Cookies są to niewielkie pliki, tworzone przez przeglądane w przeglądarce serwisy internetowe i pozostawiane na urządzeniu użytkownika (dla każdego użytkownika komputera i dla każdej używanej przeglądarki tworzone są odrębne Cookies). Cookies mogą zostać odczytane wyłącznie przez serwisy internetowe działające w domenie, dla której zostały stworzone. Ze względu na rolę jaką mogę pełnić, można wyróżnić kilka typów Cookies:
a) Podstawowe – to takie, które mają istotny wpływ na działanie serwisu internetowego, ich brak poważnie zakłóca lub wręcz uniemożliwia działanie serwisu lub ogranicza dostęp do niektórych zasobów serwisu.
b) Pomocnicze – odpowiadają za przechowywanie informacji dotyczących Państwa preferencji i wyborów dokonywanych w serwisie, ich brak nie zakłóca istotnie działania serwisu, ale może znacznie pogorszyć komfort jego użytkowania.
c) Analityczne – zwykle tworzone są dla zewnętrznych serwisów analitycznych specjalizujących się w zbieraniu zanonimizowanych informacji dotyczących korzystania z serwisu, agregowania tych danych i generowania raportów.
Analiza danych z oglądalności serwisu ma kluczowe znaczenie podczas podejmowania strategicznych decyzji o kierunkach rozwoju serwisu. Brak Cookies analitycznych u znacznego odsetka użytkowników może zakłócić procesy analityczne, co może skutkować podjęciem nieoptymalnych decyzji dotyczących np. części serwisu, którego popularność w rzeczywistości jest znacznie większa niż wynika to z raportów.
d) Marketingowe – mogą być tworzone zarówno dla domeny, w której działa serwis jak i dla stron trzecich. Ich obecność pozwala m.in. na ograniczenie liczby wyświetleń przekazu marketingowego do jednego użytkownika oraz w miarę możliwości dostosować przekaz do preferencji lub zainteresowań użytkownika. Cookies tego typu dla stron trzecich tworzone są w wersji zanonimizowanej, a ocena preferencji prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o analizę aktywności użytkownika w wielu serwisach, które z tej technologii korzystają. Brak tych Cookies nie zmniejsza intensywności przekazu marketingowego, natomiast czyni go całkowicie przypadkowym.

W naszych serwisach internetowych w domenach i subdomenach:
– .icos.pl
– .icos.com.pl
stosujemy lub możemy stosować wszystkie wyżej wymienione typy Cookies.

W ramach naszych serwisów Cookies dla stron trzecich mogą być tworzone dla domen:
.facebook.com
.google.com
.doubleclick.net
.addthis.com

10.5. W ramach naszych serwisów możemy umieszczać narzędzia (widgety) oraz pozwać na uruchamianie fragmentów kodu JavaScript stron trzecich:
– Facebook Likebox
– Facebook
– Twitter
– Google+
– AddThis

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zastosowanie Cookies, mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień w przeglądarce. Wszystkie popularne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na tworzenie Cookies. Użytkownik jednak ma pełną możliwość zarządzania zezwalaniem i blokowaniem ich tworzenia, zarówno:
– globalnie – wszystkich Cookies
– zbiorowo – tylko Cookies stron trzecich
– selektywnie – Cookies dla każdej domeny ustawiane osobno.

 

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną do inspektora ochrony danych, lub pocztą tradycyjną do Administratora na adresy wymienione w pkt. 1. powyżej.
Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź.

Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.

ICOS